Tema

Yükseköğretimde Öğrencileri Yeniden Düşünmek: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Son yıllarda yükseköğretim, üç temel değişimden etkilenmektedir. Birincisi, toplumsal, ekonomik, ve kamu yönetimine ilişkin ihtiyaçlarının değişmesi ve bunun sonucunda uygulanan genişleme politikaları ile ilişkili olarak, yükseköğretime olan talep hızla artmıştır. Bu durum beraberinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseköğretimin kitleselleşmesini getirmiştir. İkincisi, bilişim teknolojilerindeki yeniliklerle paralel olarak gelişen öğretim teknolojileri, öğretim ve öğrenme süreçlerinin yapısında bazı değişiklikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Son olarak da artan bölgesel, ulusal ve uluslararası hareketlilik eğilimleri, yükseköğretim dahil olmak üzere, birçok toplumsal kurum ve organizasyonun demografik olarak çeşitlenmesine yol açmıştır.

Yukarıda bahsedilen bu gelişmeler, farklı geçmişleri, ihtiyaçları ve beklentileri olan talep gruplarının katılımı ile birlikte yükseköğretimde öğrenci çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Bu ortamda, yükseköğretim kurumlarının farklı öğrenci ihtiyaçlarına zamanında ve anlamlı bir şekilde cevap verebilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, politika yapıcıların ve yükseköğretim liderlerinin, öğrenci ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların beraberinde getirdiği fırsatları ve zorlukları analiz etmesi, ve uygun mekanizmalar yaratması gerekmektedir.  Bu noktada, yükseköğretimdeki öğrencilerin daha iyi anlaşılması ve kurumların bu yeni öğrenci kitlesine daha kaliteli eğitim deneyimleri sağlayabilmeleri için  iki temel soru yol gösterici olacaktır:

 1. Öğrenci kitlesinde değişimler nelerdir?
 2. Yükseköğretim  bu sürekli değişen öğrenci toplululuğuna nasıl cevap verebilir?  

Yükseköğretim öğrencilerinin profilini ve ihtiyaçlarını ve yükseköğretim kurumlarının öğrencilere verdikleri tepkileri anlamak, bazı temel konuların incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC2019) öğrencilerin farklı özellikleri ve beklentileri ile bu özellik ve beklentilerin yükseköğretim bağlamında getirdiği fırsatları ve zorlukları anlamayı ve bu temelde göz önünde bulundurulması gereken konuları tartışmayı hedeflemektedir.

Konferansın Önemi

Öğrenciler, yükseköğretime artan talep ile birlikte yükseköğretimin kurumlarının odaklarından biri haline gelmiştir. Ayrıca, eğitim kurumları sosyal, kültürel ve ekonomik çevrelerin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde beklentilere maruz kalmaktadır. Yükseköğretim kurumları, bu beklentileri karşılayabilmek için değişim, yeniden yapılanma veya dönüşüm süreçlerinden geçmektedir. Bunu süreçte öğrencilerin kim olduğunun ve ne yaşadıklarının anlaşılması çok önemlidir.

Gelecek nesillerin liderleri olarak öğrenciler, üniversitelerin merkezinde yer almaktadır. Çeşitli yönleriyle benzersizdirler, farklı beklentileri ve umutları vardır. Bu bağlam içerisinde yükseköğretim, öğrencilerin psikolojik, sosyal, kültürel ve akademik gelişmelerine katkıda bulunmada önemli bir rol oynayabilir. Bunu başarabilmek için, yükseköğretim kurumlarının mevcut öğrenci popülasyonunun ihtiyaç ve taleplerini anlaması ve incelemesi gerekmektedir.

IHEC 2019, yükseköğretimde değişen öğrenci kitlesi ile ilgili fikir ve araştırmaları paylaşmak için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu değişen öğrenci kitlesinin öğretim ve öğrenme, örgütsel kültür ve iklim, finans, liderlik ve yönetişim süreçleri üzerindeki etkisini anlamak, yükseköğretim kurumlarının bu değişimlere ve güçlüklere nasıl cevap verebileceğine ilişkin yanıt verebilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, IHEC 2019 sadece öğrenci popülasyonununu ve onların yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini anlamak için değil, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarını, üniversite yaşamına getirdikleri fırsatları ve zorlukları araştırmak için de bir tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Konferans, öğrenci popülasyonundaki yeni eğilimleri, öğrenci işleri, öğretim ve öğrenme alanlarında gelişen çağdaş teorileri ve modelleri veya ortak yönetişim gibi konuları ele alacaktır.

Konferans temasını farklı açılardan betimlemek için yükseköğretim politika belirleyicilerinin, tüm disiplinlerden araştırmacıların, akademisyenlerin, STK’ların, ve endüstri ve iş dünyası temsilcilerinin konferansımıza katılmasını umut ediyoruz.

İlgi alanları arasında aşağıdaki konular bulunmaktadır:

 • Değişen öğrenci kitlesi
 • Öğrencilerin akademik, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimi
 • Öğrenmede öğrencinin katılımı
 • Akademik destek, mentörlük ve kariyer planlama
 • Lisansüstü eğitim ve lisansüstü öğrenciler
 • Yükseköğretime erişim ve öğrenci devamlılığı
 • Yükseköğretimde öğrenci ölçme ve değerlendirmesi
 • Hayat boyu öğrenme, yetişkin eğitimi, sürekli eğitim
 • Uzaktan ve sanal öğrenme, açıköğretim
 • Küreselleşme, uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği
 • 21. yüzyıl öğrenme alanları
 • Öğrencilerin finansmanı
 • Gençlik çalışmaları