5. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2021)

5. Uluslararası* Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

*Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Madde 7(9) gereği tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Bu esas sağlanamadığı takdirde konferansa katılım Akademik Teşvik başvurularında ulusal konferans olarak listelenmek zorundadir.

Yükseköğretimde Katılım: Düşünceler ve Deneyimler

Yükseköğretimde katılım alanyazında çoğunlukla öğrencilerin yükseköğretime erişimi ya da yükseköğretimde bulunması anlamında kullanılır. Burada “katılım” üniversitelerdeki öğrenciler, öğretim üyeleri, yöneticiler, akademik ve idari destek personeli ve mezunlar gibi “kişilerin bir aksiyonu veya dahil olması” olarak tanımlanmaktadır. Bunu üniversite hayatına katkıda bulunan tüm kişilerin deneyimleri olarak görebiliriz. Bu ifade, öğrenciler için üniversite hayatına akademik ve sosyokültürel anlamda bir katılımdır. Öğretim üyeleri için ise, öğretim, araştırma, toplum hizmeti ve karar verme süreçlerine katılımdır. Yöneticiler için, ortak yönetişim organlarının kullanımıdır. Akademik ve idari destek personeli için sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesidir. Mezunlar için, eğitimleri hakkındaki geri bildirimleri ve üniversiteyi toplum ve endüstri ile ilişkilendirme konusundaki katkılarıdır.

Tekeli (2010) üniversiteyi “akılcılığın, açıklığın, zarafetin, cömertliğin, hoşgörünün hakim olduğu, eleştirel düşünce kapasitesinin törpülenmediği canlı bir ortam” (s. 367) olarak tanımlar. Üniversite, bileşenlerinin öğretim ve öğrenim, araştırma ve yenilik, toplum hizmeti ve idareye aktif katılımıyla var olmaya devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, bir aksiyon veya dahil olma olarak yükseköğretimde katılımın doğasının zaman içinde yeni fırsatlarla ve aynı zamanda salgın hastalıklar gibi bazı beklenmedik belirsizlikler ve krizlerle birlikte değişmesidir.

Bütün dünya şu an zor bir dönemden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de salgın olarak ilan edilen koronavirüs hastalığının (COVID-19) patlak vermesi, ulusal sağlık sistemlerini alt üst etmekle kalmamış, aynı zamanda sınırların kapatılmasına, insanların eve kapanmasına, kamu hizmetlerinin askıya alınmasına ve dünya çapında şiddetli ekonomik daralmalara da sebep olmuştur. Bu, kaçınılmaz olarak yükseköğretimde katılımımızı da etkilemiştir. Buna rağmen, yükseköğretimde katılım her zaman yükseköğretim çalışmalarının odak noktalarından biri olmuştur.

Bu temayı göz önünde bulundurarak, IHEC 2021 organizasyon komitesi olarak sizleri salgın öncesinde ve sırasında üniversitede eğitim-öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yönetim açısından yükseköğretimde katılım ile ilgili çalışmalarınızı, deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi tartışmaya ve paylaşmaya davet ediyoruz. Buna ek olarak, yükseköğretim bağlamında ‘yeni normal’ in nasıl olacağına ilişkin çalışmalar da memnuniyetle karşılanacaktır. Konferansın yükseköğretimde katılım ana teması altındaki alt temaları – bunlarla sınırlı olmamak üzere – aşağıdakileri içerir:

 • Akademik ve İdari Destek Hizmetleri
 • Akademisyenlik Mesleği, Kariyer Yolları ve Mesleki Gelişim
 • Yetişkin Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • Mezunlar ve Mezun Dernekleri
 • Yükseköğretimde Ölçme, Müfredat, Öğrenme ve Öğretme
 • Yükseköğretimde Zorluklar ve Gelecekteki Belirsizlikler
 • Yükseköğretimde Dijitalleşme, Uzaktan Öğretim ve Yeni Teknolojiler
 • Yükseköğretimde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık
 • Üniversitelerin İşlev, Görev ve Rolleri
 • Mezunların İş Bulma İmkanı: Fırsatlar ve Olanaklar
 • Yükseköğretim Politikaları
 • Yenilik, Bilgi Üretimi ve Araştırma
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Yerelleşme ve Bölgeselleşme
 • Yükseköğretimde Yönetişim
 • Yükseköğretimde Öğrenci Katılımı ve Deneyimleri
 • Üniversite-Toplum, Sanayi ve Okullar İşbirliği