Üyelik Şartları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan, T.C. vatandaşı olan, yükseköğretim alanında en az iki bilimsel çalışma yapmış ve aktif dernek üyelerinden iki referans almış, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı beyan eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyeliğe kabul işlemi ilgili yıla ait dernek aidatının yatırılmasıyla kesinleşecektir. Her yıl, o yılın Şubat ayının ilk gününde kesinleşen aktif üye sayısının %10’u kadar yeni üye kaydı yapılabilir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Her yılın üyelik aidatı 1-31 Ocak arasında ödenir. Tüm yazılı uyarılara rağmen son ödeme tarihinden itibaren iki ay içerisinde (31 Mart) ödemelerini yapmamak,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.