7. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2024)

Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Yükseköğretimin Gündemi ve Yeni Nesil Üniversiteler

21. yüzyılda üniversitelerin köklü bir değişime uğradığına dair genel bir kabul söz konusudur. Öte yandan ekonomik ve siyasi krizler, teknolojinin gelişimi, bölgesel ve küresel göç, iklim krizi, doğal afetler, pandemi gibi birçok küresel değişimin yaşandığı bir zaman dilimine şahitlik etmekteyiz. Toplumsal, ekonomik, siyasi, psikolojik, teknolojik değişimler üniversitelere olan ihtiyacı ve onlardan beklentiyi de kaçınılmaz olarak değiştirmektedir. Rekabet hızlı bir şekilde artmakta, öğrenci deneyimi ve memnuniyeti, üniversitelerin niteliği ve dünya sıralamaları tartışmalarda ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, dünyada yükseköğretime ayrılan kaynakların giderek azalması sonucunda bütçe ve kaynak yönetiminde değişimler de kaçınılmaz hale gelmektedir. Ekolojik değişimler de (örneğin: iklim değişikliği, doğal afetler ve benzeri faktörler) yükseköğretim kurumlarının işleyişini etkilemekte üniversitelerin konumu, bina bakımı, enerji kullanımı, kaynak yönetimi gibi çok çeşitli konularda dönüşümlere neden olmaktadır. Bu da yükseköğretim yönetimi ve yükseköğretim politikaları alanlarında, sürdürülebilirlik açısından çevresel değişimlerin de en az diğer değişimler kadar merkeze alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Üniversiteler bilgi üretmeye ilave olarak bilgiden değer yaratmak, sanayi ve farklı sektörlerle yaptıkları işbirlikleri ile mezunlarının istihdam edilmesini kolaylaştırmak, ve kurumsal olarak hayatta kalabilmek için de dönüşmek durumundadır. Bu değişimlerin sebepleri, gerekçeleri, kapsamı ve sonuçları küresel bağlamda ortaklık gösterse de bölgelere, ülkelere, bölgelere ve kurumlara göre farklılaşmaktadır.

Ayrıca, toplumlarda yaşanan sosyal, kültürel ve demografik değişimler de yükseköğretim kurumlarını etkilemektedir. Demografik değişimler ve çeşitlilik, yükseköğretim kurumlarının farklılaşan öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için yeni politikalar üretmelerine, disiplinler arası programlar, deneyimsel öğrenme fırsatları, kariyer gelişim yolları ve müfredat dışı etkinlikler sunmalarına yol açmaktadır. Son yıllarda Covid-19 salgını, birçok ülkede üniversitelerin kapatılmasına ve uzaktan eğitime geçilmesine neden oldu. Bu geçişin sonucu olarak, yükseköğretim kurumları uzaktan yönetim ve uzaktan eğitim ile ilgili deneyimlerini arttırdılar ve yeni uygulamalar geliştirdiler. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle yapay zekâ, büyük veri ve sanal gerçeklik gibi alanlarda, hızla ilerlemektedir. Bu gelişmeler, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirirken, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim şekillerini de etkilemektedir.

Bu bağlamda yeni nesil üniversite olma misyonuna sahip Ostim Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan IHEC 2024 Konferansının geçmişten geleceğe, ulusaldan uluslararası boyuta uzanan bir yaklaşımla Cumhuriyetin yüzüncü yılı ve yeni nesil kavramları çerçevesinde düzenlenmesinin uygun olacağını düşündük. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını geride bıraktığı bu önemli tarihsel dönemeçte, kurulduğu ilk yıllarda toplumsal değişimin ve kalkınmanın öncü rolünü üstlenen üniversitelerin gelecek yüzyılda nasıl bir misyona sahip olacaklarına dair tartışmaların ve analizlerin yapılacağı bir platform sağlamak istedik. Sizleri de bu başlıklar çerçevesinde yükseköğretime dair görüşlerinizi, araştırmalarınızı, yayınlarınızı paylaşmak ve tartışmak üzere IHEC 2024 Konferansına davet ediyoruz. Dernek olarak 2015 yılından itibaren düzenlediğimiz IHEC Konferanslarımızın yükseköğretimin ulusal ve uluslararası temalarına, başlıklarına ve tartışma alanlarına nitelikli katkılar sunacak çalışmalar için bir zemin oluşturması, yükseköğretim çalışmaları alanının gelişmesine ve farklı disiplinlerden bu alanda çalışan akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin buluşma ve tartışma platformu olmasına katkılarınızı bekliyoruz. Başvurularınızı IHEC 2024 Konferansının “Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Yükseköğretimin Gündemi ve Yeni Nesil Üniversiteler” ana başlığının altında aşağıdaki yer alan aşağıdaki alt başlıklardan birisiyle ilgili olarak gönderebileceğiniz gibi burada yer almayan başlıklara dair önerilerinizi de iletebilirsiniz.  Cumhuriyet’in 100. Yılında, Cumhuriyet’in başkentinde akademik tartışmaların yanında kent kültürünü, tarihini ve sosyal yaşamını da keşfetmek imkanını da bulacağınız IHEC 2024 Konferansı’nda 17-18-19 Ekim 2024 tarihlerinde görüşmek dileğiyle.


Konferans Konu Başlıkları

Yükseköğretimde güncel temalar ve tartışmalar

 • Dijitalleşme ve yapay zekâ
 • Mikro krediler ve esnek öğrenme
 • Uluslararasılaşma ve yerelleşme
 • Yükseköğretimde etik, ilkeler ve değerler
 • Akademik özgürlükler ve üniversitelerin özerkliği

Geçmiş, bugün, gelecek: 100. yılında Türkiye’de yükseköğretim

 • Yükseköğretimin misyonu, vizyonu ve rolü
 • Yükseköğretim sistemi ve yönetimi
 • Yükseköğretimin kitleselleşmesi ve kalite süreçleri
 • Yükseköğretimin finansmanı ve sürdürülebilirliği

Yeni Nesil Üniversiteler

 • Girişimcilik, topluma katkı, kalkınma, sürdürülebilirlik
 • Üniversite ve iş dünyası/sanayi iş birliği
 • Üniversite ve kent ilişkisi

Yükseköğretimde ana aktörler/paydaşlar

 • Yöneticilerin sorumlulukları ve karar alma süreçleri
 • Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, kariyer süreçleri ve beklentileri
 • Yükseköğretim kurumlarındaki bireylerin iyi oluşu ve ruh sağlığı

Yükseköğretimde öğrenci perspektifi

 • Yükseköğretime erişim, fırsat eşitliği, çeşitlilik, katılım
 • Değişen toplumsal yapıda değişen öğrenci profilleri ve ihtiyaçları
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal beklentileri ve durumları
 • Mezun izleme sistemleri ve istihdam politikaları